Regulaminy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Definicje:

Organizator - przedsiębiorstwo EMERMED z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kryształowej 33 A, NIP 118-143-58-24, REGON 015591653, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wypełniająca Formularz na Stronie Internetowej lub zgłaszająca w inny sposób chęć korzystania z Usługi lub osoba zgłoszona przez Zamawiającego jako mająca korzystać z Usługi.

Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, wypełniający Formularz na Stronie Internetowej lub zgłaszający w inny sposób chęć korzystania z Usługi, przez Uczestnika/ów delegowanych do korzystania z Usługi, posiadający ważne w świetle prawa pełnomocnictwo Uczestnika/ów.

Usługa - usługa przeprowadzenia szkolenia (kursu, seminarium, pokazu, spotkania edukacyjnego lub innego spotkania bądź imprezy rekreacyjnej o podobnym charakterze), świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestnika i/lub Zamawiającego.

Strona Internetowa - witryna internetowa należąca do Organizatora, dostępna pod adresem www.emermed.pl i/lub www.emermed.com.pl i/lub www.kursypierwszejpomocy.eu i/lub www.ratownictwo-szkolenia.pl i/lub www.najlepsiwratownictwie.pl i/lub www.grupaemermed.pl i/lub www.ratownikdrogowy.pl.

Formularz - elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny dla Uczestnika i/lub Zamawiającego na Stronie Internetowej Organizatora, służący do zgłaszania chęci skorzystania z Usługi.

Regulamin - niniejszy regulamin określający ogólne zasady korzystania z Usługi świadczonej przez Organizatora na rzecz Uczestnika i/lub Zamawiającego.

2. Zamawiając Usługę, Uczestnik i/lub Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

§ 2

Zobowiązania Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się zrealizować na rzecz Uczestnika i/lub Zamawiającego, Usługę w zakresie określonym w opisie tej Usługi, umieszczonym na Stronie Internetowej i/lub w Formularzu.

2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdej Usługi zgodnie z opisem danej Usługi i powszechnymi standardami.

3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i oświadcza, że dane Uczestnika i/lub nie zostaną przekazane innemu podmiotowi oraz nie będą wykorzystane do przesyłania informacji handlowej, chyba, że Uczestnik i/lub Organizator wyrazi na to zgodę.

§ 3

Prawa i obowiązki Uczestnika:

1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik ma prawo do:

a. uzyskania informacji na temat Usługi oraz umiejętności i uprawnień, jakie nabędzie po zakończeniu korzystania z Usługi,

b. zgłaszania uwag dotyczących treści i formy zajęć teoretycznych i praktycznych.

3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione na własny koszt indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w realizacji Usługi. Uczestnik lub Zamawiający dokonując zgłoszenia oświadcza, że posiada takie ubezpieczenie lub wykupi je najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Organizator nie ma obowiązku żądania od Uczestnika bądź Zamawiającego przedstawiania dokumentu potwierdzającego wykupienie takiej polisy.

4. Uczestnik zobowiązuje się do:

a. przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku organizacyjnego,

b. przestrzegania powszechnie uznanych i stosowanych zasad bezpieczeństwa,

c. przestrzegania wszelkich wskazówek personelu Organizatora w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych,

d. wykonywania ćwiczeń zgodnie z przedstawianymi przez personel Organizatora zasadami bezpieczeństwa,

e. przestrzegania zakazu palenia i spożywania alkoholu na terenie objętym realizacją Usługi,

f. przestrzegania zakazu wnoszenia napojów i posiłków do sal seminaryjnych i wykładowych,

g. zgłoszenia chęci korzystania z własnych urządzeń elektronicznych. Rejestrowanie przebiegu zajęć w ramach realizacji Usługi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody Organizatora. W przypadku ujawnienia faktu rejestrowania przebiegu zajęć bez takiej zgody, opłata dodatkowa za umożliwienie rejestrowania przebiegu zajęć wynosi 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych), a Uczestnik zobowiązuje się wnieść ją w terminie 7 dni od daty świadczenia Usługi.

5. Uczestnik przyjmując do wiadomości, że Organizator ponosi za realizację Usługi odpowiedzialność w granicach prawa, oświadcza, że korzysta z Usługi dobrowolnie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z powstaniem i skutkami ewentualnego uszczerbku na zdrowiu i/lub mieniu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora i/lub takiego, na które Organizator pomimo zachowania należytej staranności nie miał wpływu i/lub powstałego w wyniku nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu bądź poleceń i zaleceń personelu Organizatora, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa.

6. Uczestnik i/lub Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje przekazywane Organizatorowi w trakcie wypełniania Formularza, jak i podczas indywidualnej korespondencji, są prawdziwe. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji mających wpływ na świadczenie Usługi, Organizator mając na uwadze konieczność zachowania wysokiego poziomu i jakości świadczonej Usługi, a także bezpieczeństwo Uczestnika, zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi.

7. Uczestnik i/lub Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz ewidencji i utrzymywania dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz do udostępniania i/lub przekazywania tych danych podmiotom zależnym względem Organizatora oraz z nim współpracującym (np. realizującym Usługę lub jej cześć jako podwykonawcy). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora w celach promowania oferty Organizatora, w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych, w szczególności w formie zdjęć oraz zapisów dźwiękowych i filmowych.

§ 4

Ogólne warunki korzystania z Usługi i uczestnictwa w szkoleniach

1. Nazwa, zakres, orientacyjny termin realizacji i cena Usługi, określone są w opisie Usługi umieszczonym na Stronie Internetowej, i/lub w Formularzu, przez który Uczestnik lub Zamawiający dokonuje zgłoszenia.

2. Korzystanie z Usługi odbywa się po opłaceniu z góry wybranej Usług, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Umowa między Uczestnikiem lub Zamawiającym, a Organizatorem zostaje zawarta w momencie spełnienia następujących warunków: wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty za Usługę. W przypadku, gdy strony ustalą inną formę lub inny termin płatności za Usługę, umowa zostaje zawarta w momencie spełnienia następujących warunków: wypełnienia Formularza oraz potwierdzenia przez Organizatora warunków płatności.

4. W chwili zawarcia Umowy, Uczestnik lub Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych przez Organizatora, w tym dokumentów wyszczególnionych w Formularzu.

5. Cena Usługi obejmuje w zależności od opisu Usługi: zajęcia teoretyczne i/lub przygotowanie i wydruk materiałów dydaktycznych, przygotowanie jednorazowych materiałów do ćwiczeń, konsultacje z wykładowcą przez okres trwania szkolenia, wydruk certyfikatu ukończenia szkolenia i/lub wydruk legitymacji ukończenia szkolenia.

6. Na podany przez Uczestnika lub Zamawiającego, adres e-mail zostanie przesłana informacja o miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia realizacji Usługi, nie później niż na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

7. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników określonej w opisie danej Usługi, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Usługi lub też jej odwołania, o czym niezwłocznie informuje Uczestnika i/lub Zamawiającego drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

8. Ogólne informacje dotyczące cen oraz orientacyjnych terminów świadczenia poszczególnych Usług, dostępne są na Stronie Internetowej, a informacje szczegółowe przesyłane są Uczestnikowi drogą elektroniczną w korespondencji bezpośredniej.

9. Uczestnik lub Zamawiający dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Organizatora wskazany w opisie Usługi lub przesłany przez Organizatora drogą elektroniczną lub dokonuje płatności za pośrednictwem platformy przelewy24.pl albo dotpay.pl. W tytule przelewu Uczestnik lub Zamawiający musi umieścić następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę Usługi, którą zakupił, numer PESEL (w przypadku Usług: Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).

10. Organizator wymaga dokonania wpłaty za Usługę w ciągu 3 dni roboczych od daty wypełnienia Formularza i otrzymania od Organizatora informacji o formie płatności i numerze konta bankowego, chyba, że strony postanowią inaczej.

11. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Organizatora, zgłoszenie może zostać anulowane przez Organizatora, chyba, że strony postanowią inaczej.

12. W razie rezygnacji przez Uczestnika lub Zamawiającego z opłaconej Usługi lub nieskorzystania z Usługi, poprzez nieobecność podczas zajęć realizowanych w ramach świadczenia Usługi, w wyznaczonym miejscu i godzinach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi lub Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów i/lub zapłaconej ceny Usługi, z zastrzeżeniem par. 5, ust 1-5 oraz pkt 7.1 – 7.8 Regulaminu ISOS. W takiej sytuacji, Uczestnikowi i/lub Zamawiającemu nie przysługuje również prawo do skorzystania z usługi (uczestniczenia w takim samym lub podobnym szkoleniu) w innym terminie.

13. W przypadku świadczenia Usługi, której integralną częścią jest przeprowadzenie przez Organizatora egzaminu końcowego, na przykład w przypadku Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, należność za Usługę nie podlega zwrotowi w przypadku niedopuszczenia Uczestnika do egzaminu końcowego z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub negatywnego wyniku egzaminu końcowego.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia Usługi. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do zaproponowania Uczestnikowi lub Zamawiającemu innego terminu realizacji Usługi lub równorzędnej usługi zamiennej. W przypadku braku możliwości określenia innego terminu lub niewyrażenia przez Uczestnika lub Zamawiającego chęci skorzystania z proponowanego terminu realizacji Usługi, Organizator jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez Uczestnika lub Zamawiającego ceny Usługi wraz z ustawowymi odsetkami. W takiej sytuacji Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się przed dokonaniem zwrotu wpłaconej ceny Usługi, zwrócić Organizatorowi wszelkie materiały, które otrzymał od Organizatora.

15. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w dowolnym zakresie realizacji Usługi, na przykład w programie szkolenia lub miejscu jego prowadzenia, wynikające z konieczności zapewnienia najwyższej jakości realizacji Usługi oraz dostosowania formy realizacji Usługi do warunków wynikających z czynników zewnętrznych (np. niekorzystnych warunków pogodowych), działania siły wyższej lub indywidualnych predyspozycji i cech Uczestnika. Zmiana taka nie zobowiązuje Organizatora do zwrotu części lub całości ceny Usługi. Zmiana taka nie może dotyczyć ceny Usługi.

16. W przypadku Usługi będącej szkoleniem, szkolenie takie może kończyć się wydaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat jest dokumentem przeznaczonym do przedłożenia stosownym urzędom, instytucjom, służbom, podmiotom oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Certyfikat uprawnia Uczestnika, do wskazywania go przez jego pracodawcę jako osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy na terenie jego zakładu pracy. Certyfikat nie uprawnia Uczestnika do wykonywania czynności wykraczających poza granice pierwszej pomocy w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Certyfikat nie uprawnia Uczestnika do niestosowania się do przepisów prawa w dowolnym zakresie.

17. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje Zamawiający, oświadcza on, że dysponuje pełnomocnictwem Uczestnika do przekazywania jego danych osobowych i do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika.

18. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje Zamawiający, zobowiązuje się on do przekazania każdemu Uczestnikowi, którego zgłasza, treści Regulaminu, najpóźniej do momentu dokonania zgłoszenia.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Uczestnik lub Zamawiający, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł Umowę, o czym mowa w par. 4 ust 3, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Emermed – Grzegorz Kaczmarski, ul. Kryształowa 33A, 01-356, Warszawa.

2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od Umowy, o której mowa w par. 4 ust 3, liczy się od dnia jej zawarcia.

3. W razie odstąpienia od Umowy, o której mowa w par. 4 ust 3, jest ona uważana za niezawartą, a Uczestnik i/lub Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli Uczestnik i/lub Zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Organizator dokona zwrotu na wskazany przez Uczestnika lub Zamawiającego numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Uczestnika lub Zamawiającego sposób.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w par. 5, ust 1 i 2, (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

§ 6

Własność i prawa autorskie

1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie realizacji Usługi, należą do Organizatora i chronione są prawem autorskim. Wszelkie materiały powstałe przed oraz w trakcie realizacji Usługi i upublicznione przez Organizatora, Uczestnik może przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie lub na użytek realizacji Usługi.

2. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek realizacji Usługi do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 7

Prawa i odpowiedzialności

1. Organizator oświadcza, że dokłada wszelkich starań oraz należytej staranności w celu uniknięcia zagrożeń dla Uczestnika podczas realizacji Usługi, jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika i nagłych wypadków niezawinionych przez Organizatora lub takich, na które Organizator nie miał wpływu lub powstałych w wyniku nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu bądź poleceń i zaleceń personelu Organizatora, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych.

3. Organizator nie odpowiada za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Usługi, jeśli spowodowane jest to siłą wyższą lub czynnikiem nadzwyczajnym, zewnętrznym, niemożliwym do zapobieżenia w chwili przyjmowania zgłoszenia od Zamawiającego lub Uczestnika, na zadziałanie którego Organizator nie miał wpływu, takim jak wypadek, choroba lub inne zdarzenie niezależne od Organizatora.

4. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednie i pośrednie, wyrządzone przez Uczestnika jakiejkolwiek osobie bądź podmiotowi, w trakcie realizacji Usługi oraz bezterminowo, po zakończeniu realizacji Usługi.

5. W przypadku wyrządzenia przez Uczestnika szkody w mieniu Organizatora, mającej bezpośredni związek z nieprzestrzeganiem przez Uczestnika postanowień Regulaminu bądź niezachowania należytej staranności i ostrożności, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawienia tej szkody.

6. Uczestnik nie odpowiada z szkody powstałe w wyniku normalnego korzystania z mienia Organizatora, pod warunkiem przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 8

Nieuczciwa konkurencja

1. Uczestnik/Zamawiający oświadcza, że przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z Usługi nie będzie świadczył i/lub uczestniczył w świadczeniu – w jakiejkolwiek formie – usługi tożsamej lub podobnej co świadczona przez Organizatora, osobiście i/lub na własny rachunek i/lub na rzecz podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami prowadzą działalność taką samą lub zbliżoną do zakresu działalności Organizatora.

2. Uczestnik/Zamawiający oświadcza, że przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z Usługi nie będzie nakłaniał pracowników, współpracowników oraz któregokolwiek członków personelu Organizatora do rozwiązania z Organizatorem jakichkolwiek umów albo do niewykonania lub nienależytego wykonania tychże umów lub jakiegokolwiek działania mogącego wywołać negatywne skutki dla Organizatora.

3. Strony zgodnie postanawiają, że za naruszenie któregokolwiek z postanowień, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Uczestnik/Zamawiający zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 50000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

4. Strony zgodnie postanawiają, że zastrzeżona w ust. 3 kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Organizatora odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.

5. Strony zgodnie postanawiają, że zapisy § 8 ust. 1 nie mają zastosowania w odniesieniu do Usługi będącej Kursem Instruktorskim EFR na takiej zasadzie, że Uczestnik może świadczyć usługi tożsame jedynie do tejże Usługi i nie może świadczyć usług tożsamych do żadnych innych Usług, np. kursów pierwszej pomocy, kursów KPP itp.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i w biurze Organizatora.

2. Skargi, wnioski oraz inne pisma należy składać wyłącznie w formie pisemnej w biurze Organizatora. Pisma czy informacje kierowane do Organizatora w innej formie, nie mają charakteru wiążącego, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, decyzję podejmuje Organizator po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym danego przypadku.

4. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem, a Uczestnikiem i/lub Zamawiającym związane z wykonywaniem postanowień Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub wmateriałach referencyjnych informacji o fakcie i warunkach świadczenia Usługi, o ile nie narusza to tajemnicy danych osobowych lub nie zostanie zastrzeżone przez Zamawiającego i/lub Uczestnika w chwili zamawiania Usługi.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, zawiera:

  1. Zasady organizowania kursu.
  2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie.
  3. Zakres obowiązków wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  4. Prawa i obowiązki uczestników kursu.
  5. Prawa i obowiązki kierownika kursu.
  6. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.

§1

Zasady organizowania Kursów

1. Emermed zwany dalej Organizatorem prowadzi kształcenie w formie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zwanego dalej Kursem, na podstawie:

a. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. – art. 12 ust. 2, oraz art. 13 ust. 2,3 (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410), zwanej dalej Ustawą,

b. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408), zwanego dalej Rozporządzeniem,

c. Decyzji administracyjnej zatwierdzającej program Kursu.

2. Informacja o planowanych Kursach zamieszczona jest na stronie internetowej www.emermed.pl, zwanej dalej Stroną Internetową.

3. Organizator w pierwszym dniu Kursu przekazuje uczestnikom Kursu, zwanym dalej Uczestnikami, informację dotyczącą:

a. organizacji i przebiegu Kursu,

b. obowiązkowych zaliczeń modułów teoretycznych,

c. sposobu przystąpienia i warunków zaliczenia egzaminu końcowego.

4. W czasie prowadzonych zajęć praktycznych Uczestnicy zostają podzieleni na grupy.

5. Każdy Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną, zwaną dalej Komisją, w formie określonej Rozporządzeniem.

6. Organizator po zakończeniu Kursu wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub – w przypadku zdania egzaminu – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika.

7. Organizator wraz z kierownikiem merytorycznym kursu, zwanym dalej Kierownikiem, zbierają opinie o Kursie, a po ich analizie podejmują stosowne działania zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia kursowego.

8. Organizator prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń oraz przechowuje dokumentację z Kursu przez 5 lat.

§2

Zasady naboru kandydatów na Kurs

  1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w formie pisemnej (pocztą lub w biurze Organizatora) na „Formularzu zgłoszenia na kurs”, wg wzoru zamieszczonego na Stronie Internetowej lub poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na Stronie Internetowej.
  2. Organizator dokonuje kwalifikacji przyjęcia na Kurs na podstawie przyjętych „Formularzy zgłoszenia na kurs” oraz zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną – decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.
  3. O zakwalifikowaniu na Kurs, datach zajęć oraz o jego warunkach, Uczestnik zostaje poinformowany drogą elektroniczną.


§3

Prawa i obowiązki Wykładowcy

1. Wykładowca ma obowiązek:

a. Punktualnego rozpoczynania zajęć oraz wykorzystania czasu dydaktycznego zgodnie z rozkładem zajęć.

b. Ustalania z Kierownikiem i Organizatorem wszelkich zmian w rozkładzie zajęć.

c. Potwierdzenia zaliczenia zajęć w formie ustalonej z Kierownikiem.

d. Podawania wykazu literatury do modułu, który realizuje, przygotowania kserokopii trudno dostępnych materiałów i przekazywania informacji o aktualnych zmianach w przepisach prawnych.

e. Czuwać nad bezpieczeństwem wykonywanych ćwiczeń, oraz dobierać je w sposób adekwatny do poziomu i możliwości Uczestników.

2. Wykładowca ma prawo do:

a. Wprowadzenia innowacji do prowadzonych zajęć.

b. Wyboru metod i form szkolenia.

c. Zgłaszanie do Kierownika i Organizatora wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu Kursu.

§4

Prawa, obowiązki i oświadczenia Uczestnika

1. Uczestnik ma obowiązek:

a. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych programem Kursu,

b. Potwierdzenia obecności podpisem na liście obecności,

c. Zaliczenia modułów zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Organizatora oraz Wykładowcy,

d. Informowania Kierownika o nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności – zaliczenia materiału w formie ustalonej przez wykładowcę,

e. Wypełniania anonimowego kwestionariusza oceny Kursu,

f. Przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku organizacyjnego,

g. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

h. Przestrzegania wszelkich wskazówek Wykładowcy w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych,

i. Wykonywania ćwiczeń zgodnie z omówionymi zasadami bezpieczeństwa,

j. Zgłoszenia chęci korzystania z własnych urządzeń elektronicznych,

k. Przestrzegania zakazu palenia i spożywania alkoholu na terenie objętym Kursem,

l. Przestrzegania zakazu wnoszenia napojów i posiłków do sal seminaryjnych i wykładowych.

2. Uczestnik ma prawo do:

a. Uzyskania informacji na temat organizacji i przebiegu Kursu oraz umiejętności i uprawnień, jakie nabędzie po ukończeniu Kursu.

b. Zgłaszania uwag dotyczących treści i formy zajęć teoretycznych i praktycznych.

c. Uzyskania od Wykładowcy wykazu literatury wymaganej do zaliczenia programu Kursu oraz kserokopii trudno dostępnych materiałów będących przedmiotem wykładów.

3. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w Kursie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z powstaniem i skutkami ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

4. Uczestnik oświadcza, że jest całkowicie zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do:

a. wzięcia udziału w Kursie

b. udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,

c. przystąpienia do egzaminu końcowego.

§5

Prawa i obowiązki Kierownika

1. Kierownik ma prawo i obowiązek do:

a. Ustalenia szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu,

b. Przeprowadzenia i potwierdzenia stosownym zapisem końcowego zaliczenia w formie przewidzianej w programie Kursu,

c. Wprowadzenia innowacji do prowadzonego Kursu.

2. Kierownik odpowiada za przeprowadzenie kontroli jakości kształcenia.

§ 6

Sposób sprawdzania wyników kształcenia

1. Sprawdzanie osiągnięć Uczestników dokonywane jest poprzez:

a. Bieżącą ocenę w trakcie prowadzonego Kursu,

b. Przeprowadzenie egzaminu pisemnego, sprawdzianu praktycznego lub w innej formie przewidzianej w Rozporządzeniu,

c. Końcową ocenę po zakończeniu Kursu.

§7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i w biurze Organizatora.

2. Skargi, wnioski oraz inne pisma należy składać wyłącznie w formie pisemnej w biurze Organizatora. Pisma czy informacje kierowane do Organizatora w innej formie, nie mają charakteru wiążącego, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, decyzję podejmuje Organizator po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym danego przypadku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.


Regulamin Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń (ISOS)
obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. DANE OSOBOWE
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona ISOS, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w ISOS.
1.6. PRODUKT – produkt lub Usługa dostępna w ISOS będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin dokonywania zakupów w ramach ISOS i korzystania z ISOS.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie ISOS.
1.9. SYSTEM ISOS (ISOS) – sklep internetowy Sprzedawcy funkcjonujący w formie Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń, dostępny pod adresem www.emermed.pl i/lub www.emermed.com.pl i/lub www.kursypierwszejpomocy.eu i/lub www.ratownictwo-szkolenia.pl i/lub www.najlepsiwratownictwie.pl i/lub www.grupaemermed.pl i/lub www.ratownikdrogowy.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – przedsiębiorstwo EMERMED - Grzegorz Ernest Kaczmarski z siedzibą w Warszawie przy ul. Kryształowa 33A, NIP 118-143-58-24, REGON 015591653, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.11. STRONA – Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży produktu bądź Usługi w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem ISOS.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem ISOS.
1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu bądź Usługi Elektronicznej i określające istotne jej warunki.
1.15. CENA – cena, jaką Klient zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane Produkty w przypadku zawarcia Umowy. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w ISOS nie zawierają kosztów przesyłki, które mogą być wskazane w trakcji składania zamówienia w ISOS. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji Umowy zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
1.16. DOSTAWA – powierzenie przez Sprzedawcę Produktów będących rzeczami ruchomymi, przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich Produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.
1.17 USŁUGA - usługa przeprowadzenia szkolenia (kursu, kursu w trybie e-learning, seminarium, pokazu, spotkania edukacyjnego lub innego spotkania bądź imprezy rekreacyjnej o podobnym charakterze), świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z ISOS.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w ISOS.
2.4. ISOS prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2.5. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem ISOS następujące Usługi Elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w ISOS;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w ISOS,
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania z ISOS w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach ISOS Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w ISOS zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i ewentualnie mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w ISOS zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi Elektronicznej.
3.4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w ISOS jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w ISOS jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
3.6.2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Usługach Elektronicznych podane na stronach internetowych ISOS, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie ISOS podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową ISOS, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu lub miejsce realizacji usługi, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „REALIZUJ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” lub w inny z równoważnym sformułowaniem. Złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. W razie wątpliwości poczytuje się, że Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oferty w ciągu 72 godzin.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). (3) Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.6 (2) „Zamówienie przyjęte do realizacji”.
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie ISOS.
4.8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w ISOS, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.9. Sprzedawca oświadcza, że każda sprzedaż Produktów na rzecz Konsumentów rejestrowana jest przy użyciu kasy fiskalnej, poprzez wystawianie paragonu fiskalnego. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda od Sprzedającego dodatkowo wystawienia faktury detalicznej (imiennej) oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego rzeczą ruchomą, dostawa takiego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Jest to termin maksymalny, dotyczący realizacji zamówienia na towar sprowadzany z poza terytorium RP. Zazwyczaj termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkt zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. transportem własnym; lub
5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty Dostawy są wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
5.5. Sprzedawca informuje, że Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie ISOS oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
6.1.3. Płatności elektroniczne – serwis przelewy24.pl lub serwis dotpay.pl.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Emermed – Grzegorz Kaczmarski, ul. Kryształowa 33A, 01-356, Warszawa, lub za pomocą poczty elektronicznej na aktualny adres poczty e-mail podany w dziale KONTAKT witryny internetowej ISOS.
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu będącego rzeczą ruchomą, a gdy umowa dotyczy sprzedaży Produktu będącego usługą lub świadczenia Usługi Elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych; (8) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (9) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Emermed – Grzegorz Kaczmarski, ul. Kryształowa 33A, 01-356, Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualny adres poczty e-mail podany w dziale KONTAKT witryny internetowej ISOS lub złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i Klient może z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem ISOS:
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem ISOS można zgłaszać pisemnie na adres: Emermed – Grzegorz Kaczmarski, ul. Kryształowa 33A, 01-356, Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualny adres poczty e-mail podany w dziale KONTAKT witryny ISOS.
8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem ISOS jest: przedsiębiorstwo EMERMED - Grzegorz Ernest Kaczmarski z siedzibą w Warszawie przy ul. Kryształowej 33A, NIP 118-143-58-24, REGON 015591653, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem ISOS zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej ISOS.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez ISOS zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej ISOS oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin ISOS jest dostępny pod adresem: www.emermed.pl, w zakładce REGULAMIN oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
10.4.1. Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientowi na każde żądanie.
10.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).